Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

ADMINISTROWANIE nieruchomością:

Czynności związane z przejęciem nieruchomości od poprzedniego Zarządcy:

1. protokolarne przejęcie od poprzedniego Zarządcy:
– dokumentacji administracyjnej
– dokumentacji technicznej
– dokumentacji finansowej
– umów z dostawcami mediów
– kluczy do pomieszczeń wspólnych
2. zawiadomienie o zmianie zarządcy właściwe urzędy, dostawców mediów, właścicieli lokali, dostawców usług.

Czynności związane z bieżącym administrowaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości:

1. Księgowość wspólnoty;
2. Obsługa techniczna Wspólnoty:
3. Dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów;
4.kontrola i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
5.nawiązanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z lokalnymi organami samorządowymi oraz z miejscową jednostką policji;
6.inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości;
7. kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;
8.pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

1. nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon i założenie konta bankowego w razie pojawienia się takiej potrzeby;
2. dbanie o zadowolenie i komfort mieszkańców poprzez właściwe informowanie i bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów;
3. weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;
4. nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych,
5. monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;
6. przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;
7. przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości;
8. udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon i e-mail;
9. organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie nieruchomości;

Zarządzanie nieruchomością:

1. wszystko co powyżej tylko samodzielnie podejmowane i pełna  odpowiedzialność Zarządcy,

2. przygotowanie strategii zarządzania nieruchomością wspólną ,